Säkerhet ombord

Information om säkerhet ombord på färjorna i Gotlandstrafiken.

Säkerhetsföreskrifter ombord

Alla passagerare uppmanas att ta del av vår säkerhetsinformation. Efter fartygets avgång visas en säkerhetsfilm på svenska och engelska på samtliga monitorer, med ljud via fartygets högtalarsystem samt på teckenspråk. I stolsfickan vid vilstolarna finns ett informationsblad om vad som gäller vid en eventuell nödsituation. På våra stora snabbfärjor finns informationsbladet även i ett fack vid trapphuset i Restaurangtorget (trapphus B). I kupéerna finns en evakueringsplan på insidan av varje dörr.

FÖR PASSAGERARE GÄLLER FÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

  • Farligt gods-klassificerade ämnen ska anmälas vid incheckningen.
  • Tala inte i mobiltelefon vid ombordkörning.
  • Ombord ska handbromsen på fordonen ska vara åtdragen.
  • Passagerare utan fordon ska lämna in sitt bagage i terminalen. Endast handbagage får medtagas ombord.
  • På husvagnar och husbilar ska gasolanläggningens huvudventil vara avstängd.
  • Passagerare får ej vistas på bildäck under överresan. Möjlighet till tillsyns ges en gång under överresan.
  • Rökning är inte tillåtet ombord eller ute på däck under överresan. Gäller även E-cigaretter.
  • Starta fordonet först när det är dags att köra av fartyget. Följ besättningens anvisningar.

Personalen ombord kan ge mer information om säkerhetsfrågor.

Farligt gods

Farligt gods är alla de godsslag som omfattas av regelverket IMDG i någon av klasserna 1-9. Transport av farligt gods sker på avsedda godsturer, där godset lastas på bildäck i enlighet med riktlinjer och bestämmelser för de enskilda ämnena. Passagerare som medför farligt gods-klassificerade produkter är skyldiga att anmäla detta vid incheckningen, även om det gäller en mindre mängd. Exempel på vanligt förekommande ämnen är bensin, dieselolja, villaolja, lim, färg och gaser av olika slag, t.ex. gasol. Vissa ämnen får inte medföras på ordinarie turer. Det gäller exempelvis acetylen. Kontakta Destination Gotland om du behöver mer information.

Vid ogynnsamma väderleksförhållanden

Färjorna avgår enligt turlista om inget annat anges i vårt informationssystem, som finns via "Aktuell trafikinformation" på vår hemsida, via vårt telefonnummer och på monitorer i terminalerna. Fartygets befälhavare är den som fattar beslut om en tur måste ställas in på grund av rådande väderleksförhållanden. Våra stora snabbfärjor, SF6150 och SF1500, är anpassade efter förhållandena i Östersjön och de har stabilisatorer som minskar fartygets rörelser i vattnet. Om en tur ställs in på grund av väderleksförhållanden är det för att ta hänsyn till resenärernas bekvämlighet i större utsträckning än att överfarten skulle innebära en risk ur säkerhetssynpunkt. Vid inställd tur skickas ett SMS ut till samtliga berörda passagerare som har uppgett sitt mobiltelefonnummer vid bokning.

Vid allvarliga sjukdomsfall

Ombord på Destination Gotlands fartyg finns alltid utbildade sjukvårdare i besättningen. Fartygen har ett sjukrum och utrustning för vård vid akuta sjukdomsfall, som exempelvis en defibrilator för att vi ska kunna ge snabb hjälp om någon får hjärtstillestånd. Vid behov ordnar vi omedelbar sjuktransport från ankomsthamnen. Vid allvarligare sjukdomsfall tillkallas helikopter och sjuktransporten sker direkt från fartyget.

I händelse av brand ombord

Brandvakter gör regelbundna ronder genom hela fartyget. Rök- och värmedetektorer finns utplacerade runt om i hela fartyget. Larmet går till fartygets brandövervakningssystem som övervakas både på kommandobryggan och i maskinkontrollrummet. I fartygets säkerhetsorganisation ingår utbildade brandgrupper där även rökdykare ingår. Vid larm om brand är släckningsgruppen på plats inom kort. I fartygen finns ett heltäckande vattensprinklerssystem. Även brandposter, handbrandsläckare och larmknappar och finns utplacerade runtom på fartyget.

Om en nödsituation uppstår

Vid ett eventuellt nödlarm ska du lyssna till besättningens information och följa deras instruktioner. Besättningen är behjälpliga med utdelning av flytvästar. Besättningen går igenom samtliga kupéer och trapphus för att försäkra sig om att alla tar sig till sina samlingsstationer. Både antalet flytvästar och platser i livbåtar och livflottar överstiger antalet människor ombord. Livflottarna innehåller utrustning som vatten, paddlar, belysning, nödraketer och första hjälputrustning.

ISPS – En säkerhetslag för terminal och fartyg

ISPS (International Ship and Port Security) är ett internationellt regelverk för skydd av hamnanläggningar och fartyg. Regelverket togs fram som en följd av terrorattacken i New York och syftet är att öka säkerheten med avsikt på eventuellt hot. Hamnområdet och fartygen utgör ett skyddsområde och i enlighet med ISPS kan visitering av personal, passagerare, last, besökare och hamnpersonal som tillträder skyddsområdet komma att genomföras. Det som söks efter är ämnen och material som kan användas vid ett eventuellt hot.