Säkerhet och trygghet

Destination Gotland arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor och fartygen är försedda med modern teknik och utrustning som uppfyller de allra senaste kraven för sjösäkerhet. 

Säkerheten är prioriterad

Utrustningen kontrolleras regelbundet enligt fastställda underhållsrutiner. Minst en gång om året gör Transportstyrelsen en kontroll av våra säkerhetsrutiner och besiktning av fartygen.

Regelbundna säkerhetsövningar

Fartygen har en säkerhetsorganisation där var och en i besättningen har en fast inövad uppgift som gäller vid en eventuell nödsituation. Målsättningen för säkerhetsorganisationen är att förebygga följdverkningar på grund av haverier eller andra incidenter. Besättningen är indelad i säkerhetsgrupper för ledning, brand, utrymning, evakuering och sjukvård. Varje vecka hålls övningar som är obligatoriska. Årligen utförs storövningar i samarbete med exempelvis Räddningstjänsten, räddningshelikopter, kustbevakningen, lokala sjukhus med flera. Genom att utvärdera säkerhetsövningar samt verkliga incidenter förbättrar vi vår säkerhetsorganisation kontinuerligt.

Även landorganisationen har en beredskap för en eventuell krissituation – incidentorganisationen. Olika grupperingar i land hjälper fartygen att vid en eventuell krissituation ta hand om passagerare och besättning. Vid en nödsituation går larmet till incidentorganisationen, som genast sammankallas och bistår fartyget med hjälp och stöd. Organisationen i land utför sina uppgifter enligt en uppgjord krisberedskapsplan.