Allmänna villkor Gotland Promotion AB

Gotland Promotion AB, 556496-2214, Box 1234, SE-621 23 Visby ("GPAB") är ett dotterbolag till Destination Gotland AB, 556038-2214, Box 1324, SE-621 23 Visby ("DGAB"). GPAB förmedlar färjeresor som tillhandahålls av DGAB. GPAB förmedlar även andra resetjänster såsom hyrbilar och evenemangsbiljetter.

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan GPAB och Dig som bokar färja eller andra resetjänster genom GPAB.

Genom att göra en bokning hos oss accepterar Du att dessa allmänna villkor gäller för både Dig själv och alla personer för vars räkning Du bokar, och Du bekräftar därigenom att Du har den nödvändiga befogenheten från dessa personer att göra detta å deras vägnar.

ALLMÄNNA VILLKOR

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Bokningen gäller för såväl GPAB som för Dig så snart GPAB har bekräftat bokningen och Du inom avtalad tid har betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela summan för bokningen).

ANMÄLNINGSAVGIFTER OCH SLUTBETALNING

 • För bokningar som bokas tidigare än 28 dagar före ankomst ska en anmälningsavgift (delbetalning) om 10% av bokningens pris vara GPAB tillhanda omgående från bokningstillfället om annat inte anges vid bokning. Utöver anmälningsavgift tillkommer eventuellt avgift för avbeställningsskydd, fakturaavgift samt serviceavgift.
 • För bokningar som bokas tidigare än 28 dagar före ankomst ska slutbetalning vara GPAB tillhanda 28 dagar före ankomst.
 • För bokningar som bokas senare än 28 dagar före ankomst ska slutbetalning vara GPAB tillhanda omgående.

Betalning skall vara GPAB tillhanda senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. Ni kommer i god tid att få ett mail som ger er möjlighet att göra slutbetalning. Vid bokning senare än 28 dagar före ankomst debiteras hela beloppet omgående.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Kan endast tecknas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisandet av läkarintyg. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan.

295 kr per bokning

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
GPAB skickar ingen betalningspåminnelse avseende obetald anmälningsavgift. Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften har kommit GPAB tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Har Du betalt anmälningsavgiften skickas EN påminnelse avseende slutlikviden. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är GPAB tillhanda senast det datum som står på påminnelsen. Om Du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

BOKNINGSAVGIFT, DRÖJSMÅLSRÄNTA
Vi tillämpar serviceavgift om 245 kr vid bokningar via call center, tel.nr. 0771-223350. Ingen serviceavgift tas ut vid bokningar via internet. För sent inbetald anmälningsavgift kan innebära att bokningen annulleras. Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt lag och påminnelseavgift.

FAKTURAAVGIFT
Vid fakturabetalning tillämpar vi en avgift på 75 kr. Vid e-postfaktura tillämpar vi ingen avgift. Betalning mot faktura kan enbart ske vid bokning via call center.

FÄRDBILJETTER
Ändring och avbokning av färdbiljetter ska göras direkt till GPAB på tel.nr. 0771-223350. GPAB tillämpar i övrigt respektive transportföretags bestämmelser och villkor. Färdbiljett för paketbokning avseende båtbiljett med rederi Destination Gotland är ombokningsbar fram till 28 dagar före utresa.

FORCE MAJEURE
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören har anlitat eller annan i tidigare led.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till GPAB´s callcenter på telefon 0771-22 33 50 eller per e-post till paketresor@gotlandpromotion.se. Notera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från GPAB. Om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av Särskilda Villkor nedan. Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor. OBS! Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

VAD GÄLLER OM JAG BARA VILL ÄNDRA PÅ NÅGOT?
Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen framgår kostnaden för detta av Särskilda Villkor. OBS! Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?
Du kan skydda Dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. För prisuppgift se under Särskilda Villkor. Med avbeställningsskydd kan Du avboka fram till 24 h innan avresa utan annan avgift än en expeditionsavgift på 5 % av bokningens pris, dock högst 200 kr om nedanstående omständigheter inträffar (vid senare avbokning utgår full avgift).

Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar:

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
 • Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
 • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.

Avgiften för avbeställningsskydd, ändringsavgift samt bokningsavgift återbetalas ej.

PERSONUPPGIFTSSKYDD

Vi kommer att registrera personuppgifter du lämnar till oss i anslutning till din bokning. Alla personuppgifter som registreras kommer att bearbetas i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt. Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av GPAB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att GPAB har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

SÄRSKILDA VILLKOR

A) FÖRMEDLING AV INKVARTERING

MINIMIÅLDER FÖR BOKNING
För att boka inkvartering via oss måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges på anläggningsinformationen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER (GÄLLER EJ PRIVATA STUGOR, HUS, LÄGENHETER OCH RUM SAMT BONDESTUGOR)
Om avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller utgår följande kostnader:

 • 28 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
 • 27-12 dagar före ankomst: 25% av bokningens pris
 • 11-2 dagar före ankomst: 50%
 • 1-0 dagar före ankomst: 100%

Om hyresobjektet hyrs ut på nytt kan återbetalning av hyran ske för dessa nätter med ett avdrag för administration om 395 kronor.

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt serviceavgift återbetalas ej.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER FÖR PRIVATA STUGOR, HUS, LÄGENHETER OCH RUM SAMT BONDESTUGOR

 • 29 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
 • 28-0 dagar före ankomst: 100%

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt serviceavgift återbetalas ej.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER VID RUMSBOKNING (HOTELL, VANDRARHEM, PENSIONAT, BED & BREAKFAST)
Vid rumsbokning, exempelvis hotellrum, som inte ingår i ett paket måste avbeställning ske senast kl.17.00 dagen innan ankomst, för att full återbetalning, exkl. eventuella avgifter, ska medges. Vid avbeställning senare än kl. 17.00 dagen innan ankomst medges ingen återbetalning.

AVBESTÄLLNINGSREGLER VID SÄRSKILDA ERBJUDANDEN
Observera att särskilda ändrings- och avbokningsregler kan gälla för vissa priser och erbjudanden. Vänligen kontrollera prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning. Se även den bokningsbekräftelse du får efter att du gjort din bokning för mer information angående ändrings- och avbokningsregler.

ÄNDRINGSKOSTNAD
245 kronor per bokning och tillfälle. Observera att ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning. Tilläggskostnader för ändring av färdbiljetter kan tillkomma utöver denna avgift.

DEPOSITION
För vissa privata objekt tas en depositionsavgift ut av värden. Denna betalas till värden på plats vid ankomst. I din voucher för ditt bokade privatobjekt framgår om deposition tas ut eller ej.

VAD HÄNDER OM NÅGOT GÅR SNETT?
Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Du bokade är så små att det saknar betydelse för Dig (t.ex. hotell eller stuga i samma klass) så har Du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen som Du ev. redan hunnit utnyttja. Om Du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till ex. hotellet eller värden. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed inte givit hotellet/värden möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning. Om Du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 60 dagar efter avresa.

VAD HÄNDER OM DU OCH HOTELLET/VÄRDEN INTE KOMMER ÖVERENS?
Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

SOM FÖRMEDLARE AV INKVARTERING SER VI TILL ATT:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning.
 • Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.
 • Du får disponera stugan/lägenheten från det klockslag som angivits på Din bokningsbekräftelse.
 • Om Du inte är nöjd med hela eller delar av bokningen så är det oss Du skall vända Dig till.

Vi strävar alltid efter att anläggningarnas bilder och beskrivningar ska vara korrekta och aktuella. Vi kan dock inte garantera att så alltid är fallet, då hotellet/värden själva ansvarar för produktbeskrivningar och bilder samt priser och tillgänglighet. GPAB kan därför inte hållas ansvarigt för eventuellt inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven produktinformation.

Vi ansvarar inte för löften som hotellet/värden eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om Du överenskommit om något som inte omfattas av vårt avtal, se till att Du får det skriftligt och undertecknat av hotellet/värden eller dennes kontaktperson).

VAD HAR DU FÖR SKYLDIGHETER?

 • Du är skyldig att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du har erhållit den. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
 • Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/-lägenheten, transportmedlet, etc. OBS! Det är oftast privata hem som hyrs ut. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, som har orsakats genom att Du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället, vi utgår från att max 1 barn under 2 år ej använder egen bädd om inget annat anges.
 • Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till värden har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. Ni som gäst är skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter uthyraren kan hyra ut på nytt.
 • Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
 • Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig. OBS! Det står även i beskrivningen för objektet om husdjur/rökning inte är tillåtna. Vi kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes.
 • Du måste städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om minst SEK 1 000 att debiteras.
 • Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

ÖVRIGT
Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!

B) FÖRMEDLING AV EVENEMANGSBILJETTER

AVBESTÄLLNINGSREGLER VID EVENEMANGSBOKNING
Evenemangsbiljetter är inte ändrings- eller avbokningsbara. Ingen återbetalning sker om biljett inte utnyttjas.

KONSERTER OCH ANDRA EVENEMANG
GPAB förmedlar biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören.

INSTÄLLDA EVENEMANG
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.

C) RESOR MED FÄRJA

Minibiljett, Flexibiljett och Flexiplusbiljett är tre biljettalternativ med olika villkor. Du har möjlighet att välja olika biljettalternativ på ut- och returresa. Du kan inte ändra till ett annat biljettalternativ efter att Din bokning är genomförd.

MINIBILJETT OCH ALLA+BILEN-BILJETT
Minibiljetten är ej ombokningsbar eller återbetalningsbar.

Bokningsvillkor: Biljetten är ej ombokningsbar eller återbetalningsbar. Tilläggsbokning och namnbyte på resenär medges. Vid avbokning av extratjänster (t ex båtbussbiljett) senast 1 timme före avgång medges återbetalning av extratjänsterna mot en expeditionsavgift på 50 kr om återbetalning begärs inom 90 dagar från ursprungligt utresedatum.

Betalningsvillkor: Biljetten betalas omgående. Biljett som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.

FLEXIBILJETT
Flexibiljetten är ombokningsbar och återbetalningsbar. För flexibiljetten betalar du ett särskilt tillägg för flexibiliteten som framgår vid bokning.

Bokningsvillkor: Biljetten är ombokningsbar fram till 1 timme före avgång och återbetalningsbar vid avbokning senast 1 timme före avgång. Biljetten kan bokas om till annan resa som är möjlig att boka vid ombokningstillfället.

Om ombokning sker till ett dyrare alternativ tillkommer betalning för mellanskillnaden (även tillägg för flexibiliteten).

Om ombokning sker till ett billigare alternativ återbetalas mellanskillnaden (exkl. tillägg för flexibiljett, beräknat på biljettens högsta värde) om återbetalning begärs inom 90 dagar från nytt utresedatum.
På bokningen redovisas tillägg för flexibiliteten beräknat på det nya bokningsbeloppet separat, skillnaden mellan det tidigare tillägget för flexibiliteten och det nya tillägget för flexibiliteten återbetalas ej.

Vid avbokning av hela eller delar av biljetten medges återbetalning (exkl. tillägg för flexibiljett, beräknat på biljettens högsta värde) om återbetalning begärs inom 90 dagar från ursprungligt utresedatum. Biljett som ej bokas om eller av i tid kan ej nyttjas vid ett senare tillfälle eller återbetalas.

Betalningsvillkor: Betalning oss tillhanda senast 28 dagar före avresedatum. Vid bokning senare än 28 dagar före avresa gäller omgående betalning.

FLEXIPLUSBILJETT
Flexplusibiljetten är ombokningsbar och återbetalningsbar. För flexiplusbiljetten betalar du ett särskilt tillägg för flexibiliteten som framgår vid bokning.

Bokningsvillkor: Biljetten är ombokningsbar fram till 1 timme före avgång och återbetalningsbar vid avbokning senast 1 timme före avgång. Biljetten kan bokas om till annan resa som är möjlig att boka vid ombokningstillfället.

Om ombokning sker till ett dyrare alternativ tillkommer betalning för mellanskillnaden.

Om ombokning sker till ett billigare alternativ återbetalas mellanskillnaden) om återbetalning begärs inom 90 dagar från nytt utresedatum.

På bokningen redovisas tillägg för flexibiliteten beräknat på det nya bokningsbeloppet separat, skillnaden mellan det tidigare tillägget för flexibiliteten och det nya tillägget för flexibiliteten återbetalas ej.

Vid avbokning av hela eller delar av biljetten medges återbetalning om återbetalning begärs inom 90 dagar från ursprungligt utresedatum. Biljett som ej bokas om eller av i tid kan ej nyttjas vid ett senare tillfälle eller återbetalas.

Betalningsvillkor: Betalning oss tillhanda senast 28 dagar före avresedatum. Vid bokning senare än 28 dagar före avresa gäller omgående betalning.

ÅTERBETALNING VID SJUKDOM
Om Du måste ställa in Din resa på grund av sjukdom och bokar av Din biljett senast 1 timme före avgång medges återbetalning mot uppvisande av läkarintyg, oavsett biljettalternativ. Hela resans värde, inklusive tillägg för flexibiljett/flexiplusbiljett, återbetalas då med avdrag för en expeditionsavgift om 50 kr.

Inpassering
Inpasseringen öppnar 1,5 timmar före avgång. När du passerar uppvisar du din färdbiljett samt eventuellt rabattkort och/eller legitimation.

Inpasseringen stänger 20 minuter före avgång. Grupper skall vara vid terminalen senast 1 timme före avgång.

Om tidsfristerna överskrides betraktas platsen som avbeställd och kan lämnas till annan resenär.

AVBOKNING
Om Du inte avser utnyttja Din bokade resa avboka biljetten snarast via GPAB´s callcenter på telefonnummer 0771-22 33 50

PERSONUPPGIFTER VID BOKNING
Enligt Sjöfartsverkets bestämmelser skall rederiet i sina passagerarlistor ange namn, födelsedatum, nationalitet samt eventuellt funktionshinder. Detta gäller samtliga passagerare.

AVVIKELSER
Avvikelser från turlistan kan förekomma i anslutning till militära transporter, p.g.a. reparationer av fartygen, förseningar eller omdestineringar till följd av väder och vind eller andra förhållanden rederiet ej råder över. Rederiet ansvarar inte för skada eller andra konsekvenser som härigenom kan uppkomma. Erbjudande om ombokning, utan administrationskostnad, kan ske mellan fartygen.

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under turlistans giltighetstid.

SÄRSKILDA VILLKOR
För befordringen med färja gäller härutöver Destination Gotlands fullständiga befordringsvillkor.