Allmänna villkor resepaket Gotland Promotion AB

I de fall då Du bokar en kombination av resetjänster utgör arrangemanget en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas Du då av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Gotland Promotion AB (”GPAB”) kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har GPAB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om GPAB hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302: (Länk till dokument ”Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302).

VILLKOR FÖR PAKETRESOR

För Dig som har bokat en paketresa med GPAB gäller ”Allmänna Bokningsvillkor Gotland Promotion AB” (länk). Utöver dessa gäller även nedanstående särskilda villkor. I de särskilda villkoren nedan benämns GPAB genomgående för ”arrangören” och Du som ”resenären” eller ”huvudresenären”.

De särskilda villkoren är en del av avtalet och har, i händelse av motstridiga uppgifter, företräde framför ”Allmänna Bokningsvillkor Gotland Promotion AB ”.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning, om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske genom huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra förändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenär.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1 För paketresor med boende gäller en åldersgräns om 18 år för den som reser utan målsman. Vid boende i större sällskap ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges på anläggningsinformationen avseende boendet. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.8.1 GPAB ansvarar inte för löften som hotellet/värden eller dennes kontaktperson kan ha lämnat direkt till resenären utan GPAB:s vetskap.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete rättelsen medför. Om felaktigheter beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.10.1 Eventuella meddelanden från arrangören från bokningstillfället till hemresans genomförande sänds per SMS eller e-post.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta snarast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2.1 Hela resans pris ska, om inte annat avtalats vid bokningstillfället, vara GPAB tillhanda senast 28 dagar före resan påbörjas.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till arrangören med en delbetalning (anmälningsavgift). Denna är, om inte annat anges vid bokningstillfället, 10 % av resans pris.

2.3.2 Resterande belopp ska vara arrangören tillhanda senast 28 dagar före resan påbörjas om inte annat avtalats vid bokningstillfället.

2.3.3 Vid beställning av resa senare än 28 dagar före avresa eller vid beställning av resa innehållande minibiljett ska det totala priset för resan betalas omedelbart.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resan pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för flera personer än en har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

2.6.1 I logipriset ingår inte, om inte annat anges i bokningsbekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. Resenären måste därför städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om minst SEK 1 000 att debiteras resenären.

2.6.1 För vissa privata objekt tas en depositionsavgift ut av värden. Denna betalas till värden på plats vid ankomst. Av resenärens voucher för resenärens bokade privatobjekt framgår om deposition tas ut eller inte.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.1.1 Om avtalet ändras av resenären som till exempel genom ändrad avreseort, avresedag, reslängd eller hotellbyte räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt vid ombokningstillfället gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbats av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 VID AVBESTÄLLNING AV RESA DEBITERAS FÖLJANDE AVBESTÄLLNINGSAVGIFTER.

Avbeställningsavgifter för privata stugor, hus, lägenheter och rum samt bondestugor:

  • 29 dagar eller fler före ankomst: 10 % av boendets pris enligt bokningsbekräftelse
  • 28-0 dagar före ankomst: 100 % av boendets pris enligt bokningsbekräftelse

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt serviceavgift återbetalas inte.

Avbeställningssavgifter för annat än privata stugor, hus, lägenheter och rum samt bondestugor:

  • 28 dagar eller fler före ankomst: 10 % av boendets pris enligt bokningsbekräftelse
  • 27-12 dagar före ankomst: 25 % av boendets pris enligt bokningsbekräftelse
  • 11-2 dagar före ankomst: 50 % av boendets pris enligt bokningsbekräftelse
  • 1-0 dagar före ankomst: 100 % av boendets pris enligt bokningsbekräftelse

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt serviceavgift återbetalas inte.

A) RESA INNEHÅLLANDE FÄRJEBILJETT ”MINI”
För resa innehållande färjebiljett ”mini” debiteras kostnaden för färjebjljett som del av avbeställningsavgift. I tillägg härtill debiteras avbeställningsavgift för boende beroende på när avbeställning sker enligt följande.

B) RESA INNEHÅLLANDE FÄRJEBILJETT ”FLEXI” ELLER ”FLEXIPLUS”
För resa innehållande färjebiljett ”flexi” eller ”flexiplus” debiteras kostnaden för färja som del av avbeställningsavgift om avbokning sker senare än en timme före fartygets avgång. För resa innehållande färjebiljett ”flexi” debiteras ett belopp svarande mot tillägget för flexibiljett som del av avbeställningsavgift om avbokning sker tidigare än en timme före fartygets avgång. I tillägg till nyssnämnda debiteras avbeställningsavgift för boende beroende på när avbeställning sker enligt följande.

C) RESA INNEHÅLLANDE EVENEMANGS- ELLER KONSERTBILJETT
Evenemangs och konsertbiljetter är inte återbetalningsbara vid avbokning. Vid avbokning av resa innehållande evenemangs- eller konsertbiljett debiteras därför även kostnaden för evenemangs- eller konsertbiljett som del av avbeställningsavgift.

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, faktura- samt serviceavgift återbetalas ej.

3.2.2 Avbeställning ska ske omgående av huvudresenären till GPAB på telefonnummer: 0771-223350

4. RESENÄRERNS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan till exempel vara att transportföretaget eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta bytet av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresan anses alltid gjorts i skälig tid.

4.1.1 För resor med oss gäller en åldersgräns om 18 år för den som reser utan målsman. Vid boende i större sällskap ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges på anläggningsinformationen för boendet. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. En förutsättning för överlåtelse av paketresa innehållande boende är därför att villkoren ovan uppfylls.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnaderna som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE RESAN

5.1 ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

5.1.1 Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt i ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.1.2 Eventuella ändringar (t.ex. tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver heller inte sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören heller inte sänka priset enligt 5.2.3

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av väsentlig ändring, till exempel om priset höjs med mer än 8 % av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av en sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 BRISTANDE GENOMFÖRANDE

6.1.1 Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.1.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas efter avresan, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3, har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenärerna inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättats om att resan ställts in:

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar,
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar, eller
  • 48 timmar före avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.4.1 Enligt ovan punkt 7.4 äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informerats i enlighet med punkt 7.4. Om en resa som arrangören har rätt att ställa in ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att ställa in även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande sker så snart som möjligt.

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

7.6.1 I den utsträckning som de lagar och övriga rättsakter som redovisas i DGAB:s fullständiga befordringsvillkor begränsar en resenärs rätt till ersättning för en skada från en transportör, tillämpas samma begränsningar i fråga om resenärens rätt till ersättning för en skada från arrangören.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas tidpunkt då resenären reklamerat, om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunder ha avhjälpt felet.

8.1.1 Eventuellt klagomål under resan ska omgående framföras till vår kundservice.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 ARRANGÖRENS ANVISNINGAR

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.1.2 Resenären och dennes sällskap måste exempelvis följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/-lägenheten, transportmedlet, etc.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.2.2 Det är oftast privata hem som hyrs ut. Resenärerna ansvarar för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, som har orsakats genom att resenärerna varit vårdslösa. Bokad stuga/lägenhet får inte användas för andra ändamål än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Resenären får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad resenären uppgav i bokningen. Alla personer i resenärens sällskap ska uppges vid bokningstillfället och arrangören utgår från att max 1 barn under 2 år inte använder egen bädd om annat inte överenskommits.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahålls av arrangören.

9.3.5 För inkvartering gäller att endast det antal personer som omfattas av bokningen får bo i avsett rum, oavsett om där finns en tom säng till förfogande.

9.4 Avvikande från researrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

11.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform http://ec.europa.eu/odr