Allmänna bokningsvillkor för Destination Gotland AB

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Destination Gotland AB (”DGAB”) och Dig som bokar en färjeresa, ett boende eller annan resetjänst genom DGAB.

Genom att göra en bokning hos oss accepterar Du att dessa allmänna villkor gäller för både Dig själv och alla personer för vars räkning Du bokar, och Du bekräftar därigenom att Du har den nödvändiga befogenheten från dessa personer att göra detta å deras vägnar.

I de fall då Du bokar en kombination av resetjänster utgör arrangemanget en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas Du då av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. DGAB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har DGAB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om DGAB hamnar på obestånd.

Allmänna villkor

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Bokningen gäller för såväl DGAB som för Dig så snart DGAB har bekräftat bokningen och Du inom avtalad tid har betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela summan för bokningen).

Anmälningsavgifter och slutbetalning

 • För bokningar som bokas tidigare än 28 dagar före ankomst ska en anmälningsavgift (delbetalning) om 10% av bokningens pris vara DGAB tillhanda omgående från bokningstillfället om annat inte anges vid bokning.
 • För bokningar som bokas tidigare än 28 dagar före ankomst ska slutbetalning vara DGAB tillhanda 28 dagar före ankomst.
 • För bokningar som bokas senare än 28 dagar före ankomst ska slutbetalning vara DGAB tillhanda omgående.

Betalning skall vara DGAB tillhanda senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. Ni kommer i god tid att få ett mail som ger er möjlighet att göra slutbetalning. Vid bokning senare än 28 dagar före ankomst debiteras hela beloppet omgående.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
Bokningen avbokas om inte slutlikviden är DGAB tillhanda på förfallodatum enligt bokningsbekräftelsen. En påminnelse avseende slutlikviden skickas ut via mejl. Om Du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Force Majeure

För det fall där resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören har anlitat eller annan i tidigare led.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vad gäller om jag vill ändra eller avboka?

ÄNDRING ELLER AVBOKNING AV FÄRJA
Om Du enbart bokat färjebiljett så kan Du själv ändra eller avboka under ”mina bokningar” på hemsidan. Du kan även ändra eller avboka muntligen eller skriftligen på telefon 0771-22 33 00 eller e-post till bokningen@destinationgotland.se

ÄNDRING ELLER AVBOKNING I ÖVRIGT
Om Du bokat annat än enbart färjebiljett så kan Du ändra eller avboka muntligen eller skriftligen på
telefon 0771-22 33 50 eller e-post till paketresor@gotlandpromotion.se.

Notera att din ändring eller avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse. Om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av Särskilda Villkor nedan. Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor.  

Vad gäller om jag bara vill ändra på något?

Om möjlighet finns att ändra på delar av eller hela bokningen framgår kostnaden för detta av Särskilda Villkor.

Personuppgiftsskydd

Vi kommer att registrera personuppgifter du lämnar till oss i anslutning till din bokning. Alla personuppgifter som registreras kommer att bearbetas i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter.  Om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt. Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av DGAB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att DGAB har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Särskilda villkor

A) RESOR MED FÄRJA
Minibiljett, Flexibiljett och Flexiplusbiljett är tre biljettalternativ med olika villkor. Du har möjlighet att välja olika biljettalternativ på ut- och returresa. Du kan inte ändra till ett annat biljettalternativ efter att din bokning är genomförd.

MINIBILJETT OCH ALLA+BILEN-BILJETT
Minibiljetten är ej ombokningsbar eller återbetalningsbar.

Bokningsvillkor: Biljetten är ej ombokningsbar eller återbetalningsbar. Tilläggsbokning och namnbyte på resenär medges. Vid avbokning av extratjänster (t ex båtbussbiljett) senast 1 timme före avgång medges återbetalning av extratjänsterna mot en expeditionsavgift på 50 kr om återbetalning begärs inom 90 dagar från ursprungligt utresedatum.

Betalningsvillkor: Biljetten betalas omgående. Från bokningstillfället gäller öppet köp i 24 timmar.

FLEXIBILJETT
Flexibiljetten är ombokningsbar och återbetalningsbar. För flexibiljetten betalar du ett särskilt tillägg för flexibiliteten som framgår vid bokning.

Bokningsvillkor: Biljetten är ombokningsbar fram till 1 timme före avgång och återbetalningsbar vid avbokning senast 1 timme före avgång. Biljetten kan bokas om till annan resa som är möjlig att boka vid ombokningstillfället.

Om ombokning sker till ett dyrare alternativ tillkommer betalning för mellanskillnaden (även tillägg för flexibiliteten).

Om ombokning sker till ett billigare alternativ återbetalas mellanskillnaden (exkl. tillägg för flexibiljett, beräknat på biljettens högsta värde) om återbetalning begärs inom 90 dagar från nytt utresedatum.

På bokningen redovisas tillägg för flexibiliteten beräknat på det nya bokningsbeloppet separat, skillnaden mellan det tidigare tillägget för flexibiliteten och det nya tillägget för flexibiliteten återbetalas ej. 

Vid avbokning av hela eller delar av biljetten medges återbetalning (exkl. tillägg för flexibiljett, beräknat på biljettens högsta värde) om återbetalning begärs inom 90 dagar från ursprungligt utresedatum. Biljett som ej bokas om eller av i tid kan ej nyttjas vid ett senare tillfälle eller återbetalas.

Betalningsvillkor: Betalning oss tillhanda senast 28 dagar före avresedatum. Biljett som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Vid bokning senare än 28 dagar före avresa gäller omgående betalning. 

FLEXIPLUSBILJETT
Flexiplusbiljetten är ombokningsbar och återbetalningsbar. För flexiplusbiljetten betalar du ett särskilt tillägg för flexibiliteten som framgår vid bokning.

Bokningsvillkor: Biljetten är ombokningsbar fram till 1 timme före avgång och återbetalningsbar vid avbokning senast 1 timme före avgång. Biljetten kan bokas om till annan resa som är möjlig att boka vid ombokningstillfället.

Om ombokning sker till ett dyrare alternativ tillkommer betalning för mellanskillnaden.

Om ombokning sker till ett billigare alternativ återbetalas mellanskillnaden) om återbetalning begärs inom 90 dagar från nytt utresedatum.

Vid avbokning av hela eller delar av biljetten medges återbetalning om återbetalning begärs inom 90 dagar från ursprungligt utresedatum. Biljett som ej bokas om eller av i tid kan ej nyttjas vid ett senare tillfälle eller återbetalas.

Betalningsvillkor: Betalning oss tillhanda senast 28 dagar före avresedatum. Biljett som ej betalas i tid avbokas automatiskt. Vid bokning senare än 28 dagar före avresa gäller omgående betalning.

ÅTERBETALNING VID SJUKDOM
Om Du måste ställa in Din resa på grund av sjukdom och bokar av Din biljett senast 1 timme före avgång medges återbetalning mot uppvisande av läkarintyg, oavsett biljettalternativ. Hela resans värde, inklusive tillägg för flexibiljett, återbetalas då med avdrag för en expeditionsavgift om 50 kr.

BOKNING NÄRA AVGÅNGSTID
Det är inte möjligt att boka på hemsidan mindre än 1 timme före aktuell avgång. Sena bokningar hänvisas till terminalkassa. Läs nedan om betalning i terminalkassa.

BETALNING I TERMINALKASSA
Vid sen bokning, ändring eller betalning i terminalkassan mindre än 1 timme före avgång tillkommer en expeditionsavgift på 100 kr.

FAST SERVICEAVGIFT VID BILJETTBOKNINGAR VIA TELEFON, E-POST ELLER I BILJETTKASSAN
Vid bokningar via telefon, e-post eller i terminalkassan tillkommer en fast avgift på 70kr*.

*Folkbokförda på Gotland betalar en serviceavgift på 35 kr om biljettvärdet understiger 300 kr.

KONTANTFRIA KASSOR I OSKARSHAMN OCH NYNÄSHAMN
Biljettkassorna i Oskarshamn och Nynäshamns färjeterminaler är kontantfria. I Visbys färjeterminal är det möjligt att betala kontant.

ÖPPTETTIDER BILJETTKASSA
Biljettkassorna i terminalerna är öppna i samband med färjornas avgångar.

LASTFORDON OCH GODS
För lastfordon och lastgods, exempelvis oledsagade personbilar (bil utan förare) gäller särskilda priser och villkor. Kontakta Destination Gotlands fraktbokning: Tel 0498-20 13 20, E-post fraktbokningen@destinationgotland.se.

ENSAMÅKANDE BARN/UNGDOM
Barn/ungdomar som inte fyllt 13 år tillåts inte resa ensamma utan kan endast resa i resesällskap av person som är minst 15 år gammal.

INPASSERING
Inpasseringen öppnar 1,5 timmar före avgång. När du passerar uppvisar du din färdbiljett samt eventuellt rabattkort och/eller legitimation. 

Inpasseringen stänger 20 minuter före avgång. Grupper skall vara vid terminalen senast 1 timme före avgång.

Om tidsfristerna överskrides betraktas platsen som avbeställd och kan lämnas till annan resenär.

PERSONUPPGIFTER VID BOKNING
Enligt Sjöfartsverkets bestämmelser skall rederiet i sina passagerarlistor ange namn, födelsedatum, juridiskt kön, nationalitet samt eventuellt funktionshinder. Detta gäller samtliga passagerare.

AVVIKELSER
Avvikelser från turlistan kan förekomma i anslutning till militära transporter, p.g.a. reparationer av fartygen, förseningar eller omdestineringar till följd av väder och vind eller andra förhållanden rederiet ej råder över. Rederiet ansvarar inte för skada eller andra konsekvenser som härigenom kan uppkomma. Erbjudande om ombokning, utan administrationskostnad, kan ske mellan fartygen.

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under turlistans giltighetstid.

ORDNINGSREGLER
Av Destination Gotland AB:s allmänna befordringsvillkor framgår bl.a. att passagerare som inte följer gällande ordningsregler, eller som genom vårdslöshet orsakar skada på fartyget eller på annan egendom tillhörig transportören är fullt ansvarig för alla de kostnader som därigenom uppstår. All skadegörelse polisanmäls.
Reseledaren ansvarar för gruppen ombord.

SÄRSKILDA VILLKOR

B) FÖRMEDLING AV INKVARTERING

MINIMIÅLDER FÖR BOKNING
För att boka inkvartering via oss måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges på anläggningsinformationen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om Du bokar i strid med åldersvillkoren kan du bli ersättningsskyldig.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER STUGBYAR, LÄGENHETSHOTELL SAMT CAMPING
Om avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller utgår följande kostnader:

 • 28 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften).
 • 27-12 dagar före ankomst: 25% av bokningens pris.
 • 11-2 dagar före ankomst: 50% av bokningens pris.
 • 1-0 dagar före ankomst: 100% av bokningens pris.

Om hyresobjektet hyrs ut på nytt kan återbetalning av hyran ske för dessa nätter med ett avdrag för administration om 395 kronor.

Eventuella avgifter återbetalas ej.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER FÖR PRIVATA STUGOR, HUS, LÄGENHETER OCH RUM SAMT BONDESTUGOR

 • 29 dagar eller fler före ankomst: 10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
 • 28-0 dagar före ankomst: 100% av bokningens pris.

Eventuella avgifter återbetalas ej.

AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER VID RUMSBOKNING; HOTELL, VANDRARHEM, PENSIONAT, BED & BREAKFAST
Vid rumsbokning, exempelvis hotellrum, måste avbeställning ske senast kl.17.00 dagen innan ankomst, för att full återbetalning, exkl. eventuella avgifter, ska medges. 
Vid avbeställning senare än kl. 17.00 dagen innan ankomst medges ingen återbetalning.

AVBESTÄLLNINGSREGLER VID SÄRSKILDA ERBJUDANDEN
Observera att särskilda ändrings- och avbokningsregler kan gälla för vissa priser och erbjudanden. Vänligen kontrollera prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning. Se även den bokningsbekräftelse du får efter att du gjort din bokning för mer information angående ändrings- och avbokningsregler.

DEPOSITION
För vissa privata objekt tas en depositionsavgift ut av värden. Denna betalas till värden på plats vid ankomst. I din voucher för ditt bokade privatobjekt framgår om deposition tas ut eller ej.

VAD HÄNDER OM NÅGOT GÅR SNETT?
Om hela eller delar av Din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det Du bokade är så små att det saknar betydelse för Dig (t.ex. hotell eller stuga i samma klass) så har Du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det Du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen som Du ev. redan hunnit utnyttja. Om Du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till ex. hotellet eller värden. Om Du underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed inte givit hotellet/värden möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning. Om Du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 60 dagar efter avresa.

VAD HÄNDER OM DU OCH HOTELLET/VÄRDEN INTE KOMMER ÖVERENS?
Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

SOM FÖRMEDLARE AV INKVARTERING SER VI TILL ATT:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning.
 • Du får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör Din bokning.
 • Du får disponera stugan/lägenheten från det klockslag som angivits på Din bokningsbekräftelse.
 • Om Du inte är nöjd med hela eller delar av bokningen så är det oss Du skall vända Dig till.

Vi strävar alltid efter att anläggningarnas bilder och beskrivningar ska vara korrekta och aktuella. Vi kan dock inte garantera att så alltid är fallet, då hotellet/värden själva ansvarar för produktbeskrivningar och bilder samt priser och tillgänglighet. GPAB kan därför inte hållas ansvarigt för eventuellt inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven produktinformation.

Vi ansvarar inte för löften som hotellet/värden eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om Du överenskommit om något som inte omfattas av vårt avtal, se till att Du får det skriftligt och undertecknat av hotellet/värden eller dennes kontaktperson).

VAD HAR DU FÖR SKYLDIGHETER?

 • Du är skyldig att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du har erhållit den. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
 • Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/-lägenheten, transportmedlet, etc. OBS! Det är oftast privata hem som hyrs ut. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, som har orsakats genom att Du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället, vi utgår från att max 1 barn under 2 år ej använder egen bädd om inget annat anges.
 • Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till värden har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. Ni som gäst är skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter uthyraren kan hyra ut på nytt.
 • Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
 • Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig. OBS! Det står även i beskrivningen för objektet om husdjur/rökning inte är tillåtna. Vi kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes.
 • Du måste städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om minst SEK 1 000 att debiteras.
 • Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Övrigt

Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!

C) FÖRMEDLING AV EVENEMANGSBILJETTER

AVBESTÄLLNINGSREGLER VID EVENEMANGSBOKNING
Evenemangsbiljetter är inte ändrings- eller avbokningsbara. Ingen återbetalning sker om biljett inte utnyttjas.

KONSERTER OCH ANDRA EVENEMANG
DGAB förmedlar biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören.

INSTÄLLDA EVENEMANG
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.