Befordringsvillkor färja

Befordringsvillkoren gäller från den 24 juni 2013.

1. Definitioner

- Med Passagerare avses person som skall följa med, medföljer, eller har följt med fartyget och som inte är besättningsmedlem.
- Med Rederiet avses Destination Gotland AB.
- Med Befordringsvillkor/en avses dessa befordringsvillkor.
- Med Resgods avses varje föremål, inbegripet fordon, som transporteras för Passagerares räkning och inte är Fraktgods.
- Med Handresgods avses Resgods som Passagerare för med sig, har i sin hytt, i eller på medfört fordon eller på annat sätt har i sin vård under transporten.
- Med Fraktgods avses gods som upptar plats fartygets lastutrymmen och befordras som ett led i kommersiell verksamhet, bussar och liknande fordon i yrkesmässig linje- eller i beställningstrafik för kollektiv transport av passagerare och som inte är Resgods eller Handresgods.
- Med Särskilda Villkor avses befordringsvillkor utfärdade av Rederiet som komplettering till dessa Befordringsvillkor.
- Med SDR (Special Drawing Rights) avses de av Internationella Valutafonden använda särskilda dragningsrätterna.

ALLMÄNT

2. Befordringsvillkor, gällande lag och utförande fartyg

2.1 Befordringsvillkoren och tillämpliga Särskilda Villkor gäller för transporter som utförs av Rederiet. Som komplettering gäller den svenska Sjölagen (SFS 1994:1009) och annan relevant allmän svensk lag.
2.2 Bokningar gäller viss avgång men inte visst fartyg. Rederiet har rätt att utföra transporten med ordinarie linjefartyg eller med annat lämpligt fartyg.

3. Ansvarsregler

3.1 Rederiet ansvarar, i den omfattning som anges i Sjölagen, för sakskada, förlust eller försening som uppstår under ansvarsperioden om sakskadan, förlusten eller förseningen har orsakats genom fel eller försummelse av Rederiet eller av någon för vilken Rederiet svarar.
3.2 Publicerade turlistor är uppgjorda för normala förhållanden. Avvikelse från tidtabellen kan inträffa genom väder-, vind- eller isförhållanden och genom andra omständigheter över vilka Rederiet inte råder. Om resan på grund av omständigheter som Rederiet inte råder över avslutas i annan hamn än den ursprungligen planerade skall Rederiet ändå anses ha fullgjort sina kontraktsenliga skyldigheter.
3.3 När Rederiet tillhandahåller anslutningstransport med annat transportmedel än fartyg ansvarar Rederiet för anslutningstransporten enligt de regler som gäller för använt transportmedel.
3.4 Rederiets ansvar för skada, förlust eller försening är enligt sjörättsliga regler beloppsbegränsat.

PASSAGERARBEFORDRAN

4. Platsbokning och bindande avtal

4.1 Plats för Passagerare och fordon skall bokas i förhand. Utan förhandsbeställning kan plats eller särskild plats ombord inte garanteras. Passagerare får föra med sig Resgods i skälig omfattning.
4.2 Bindande avtal ingås mellan Passageraren och Rederiet genom bokningsbekräftelse utfärdad av Rederiet eller dess ombud och betalning av resans pris inom föreskriven tid eller, om vederlag inte utgår, genom ombordstigning på Rederiets fartyg.
4.3 Arrangemang såsom paketresor, busstransporter, hotellvistelser, utflykter och måltider ingår i biljettens pris endast om detta är särskilt avtalat.
4.4 Biljett eller bokningsbekräftelse skall uppvisas vid incheckning i avgångsterminalen.

5. Ordning och säkerhet

Passagerare är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som ges av fartygets besättning. Fartygets befälhavare och annat fartygsbefäl har rätt att neka befordring av person som inte rättar sig efter anvisningar, eller vid upprepade tillfällen har brustit i iakttagandet av föreskrifter om ordning och säkerhet ombord, eller genom sitt uppträdande (berusning/ drogpåverkan, hotfullhet eller dylikt) befaras kunna störa ordningen och säkerheten ombord.

6. Farligt gods och djur

6.1 Farligt gods

Känner Passagerare till att Resgods kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för person eller egendom, skall Rederiet före resans början upplysas om detta. Detsamma gäller om Resgodset kräver särskild vård. Är Resgods av sådan beskaffenhet som nu har sagts, skall detta om möjligt utmärkas på godset innan det tas ombord. Rederiet har rätt att vägra Passagerare att föra med sig Resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för person eller egendom. Har sådant Resgods tagits ombord utan att Rederiet kände till dess beskaffenhet, får Rederiet föra i land, oskadliggöra eller förstöra det utan skyldighet att ersätta skadan. Detsamma gäller, om Resgodset, efter att ha tagits ombord med Rederiets kännedom om dess beskaffenhet, visar sig medföra sådan fara eller väsentlig olägenhet för person eller egendom att det inte är försvarligt att behålla det ombord. Har resgods orsakat skada för rederiet, skada på fartyget eller andra kostnader är Passageraren ersättningsskyldig, om skadan beror på att Passageraren eller någon för vilken han/hon svarar gjort sig skyldig till fel eller försummelse.

6.2 Djur

Om sällskapsdjur skall följa med skall detta anmälas vid bokning och vid incheckning. Detta gäller även om djuret/en skall vara kvar i passagerarfordon under resan.

7. Ansvarsperioder

Rederiet fritar sig från allt ansvar för Passagerares personskador för tiden innan Passageraren går ombord och efter det att Passageraren har gått iland, Rederiet fritar sig från allt ansvar för Resgods för tiden innan det förts ombord och efter det förts iland.

8. Självrisker

Rederiet har rätt att från styrkt skadebelopp göra avdrag med följande belopp, som utgör Passagerarens självrisk — för varje fordon som skadas 150 SDR, för varje annan resgodsskada 20 SDR och för skada på grund av försening 20 SDR.

FRAKTGODSBEFORDRAN

9. Ansvarsperiod

Rederiets terminaler är avsedda för kort vänteuppställning eller genomfart inför lastning och genomfart efter lossning. Rederiet kontrollerar Fraktgods och lastbärare först vid ombordkörning. Ersättning för skador som uppstått inom terminalområdet ersätts endast om skadelidande kan styrka att skadan orsakats genom fel eller försummelse av Rederiet eller av någon för vilken Rederiet svarar.

10. Farligt gods, däckslast

10.1 Farligt gods transporteras i enlighet med ADR-S/Östersjöavtalet eller IMDG-koden. Bokning av farligt gods skall göras senast 1 dygn före planerad fartygsavgång.
10.2 Rederiet äger rätt att placera Fraktgods på öppet däck.

SKADEHANTERING OCH TVISTER

11. Reklamation

Information om skador och eventuella klagomål skall genast framföras till någon av befälet ombord. Skadeståndsanspråk skall framföras till Rederiet inom skälig tid efter inträffad skada eller förlust.

12. Preskription

Nedanstående fordringar upphör om talan inte väcks vid behörig domstol, i fråga om
1) fordran på ersättning för personskada eller försening
- inom två år från Ilandstigningen eller
- om Passageraren avlidit under transporten, inom två år från den dag ilandstigningen skulle ha ägt rum eller
- om Passageraren avlidit efter ilandstigningen, inom två år från dödsfallet men inte senare än tre år från Ilandstigningen.
2) fordran på ersättning på grund av att Resgods skadats, gått förlorat eller försenats vid sjötransport
- inom två år efter det Resgodset fördes iland eller
- om det gått förlorat, inom två år från det att Resgodset ha skulle förts iland.
3) fordran på ersättning på grund av att Fraktgods skadats, gått förlorat eller försenats vid befordran eller på grund av att det i konossement har lämnats oriktiga eller ofullständiga uppgifter
- inom ett år från det godset lämnades ut eller skulle ha lämnats ut.

13. Tvister

Tvister avseende transporten skall avgöras av svensk sjörättsdomstol.

SÄRSKILDA VILLKOR

14. Övriga villkor

Ytterligare information och anvisningar som utgör del av befordringsavtalet tillhandhålls av Rederiet och kan även hämtas från Rederiets hemsida www.destinationgotland.se.