Befordringsvillkor färja

1. TILLÄMPLIGA VILLKOR OCH GÄLLANDE LAG

Tillämplig svensk lag innefattar EU:s förordning 392/2009 med bilagor (Atenförordningen) som utgör grunden för transportvillkoren. Därutöver gäller som komplement den svenska sjölagstiftningen och svensk konsumentlagstiftning samt eventuella villkor eller direktiv som transportören framställt till passagerare senast vid passagerares incheckning alternativt resgods mottagande. För fördjupning i enskilda frågor kan genomgång av delar i ytterligare regelverk behövas. Anvisningar om författningar finns i klausul 11.

Vid motstridigheter mellan dessa transportvillkor och tvingande konventionsregler och lagstiftning gäller konventionerna och lagstiftningen.

Transportvillkoren är tillämpliga även för transportörernas medhjälpare och inhyrda undertransportörer om sådana anlitats.

Paketresor: Eventuella paketreseavtal regleras individuellt och i enlighet med paketreselagen (SFS 2018:1217).

Fraktgodsbefordran: Med fraktgodsbefordran menas befordran i kommersiell verksamhet av annat gods än resgods och av fordon i yrkesmässig linje- eller i beställningstrafik för kollektiv transport av passagerare. Villkor för fraktgodsbefordran regleras inte genom dessa transportvillkor.

Tillsyn: Nationella tillsynsorgan för EU-reglerna rörande passagerartransporter till sjöss är Konsumentverket och Transportstyrelsen.

2. BEGREPP, ORD OCH UTTRYCK

Transportvillkoren innefattar följande definierade ord och uttryck.

Transportör: Den som har träffat ett befordringsavtal, eller på vars vägnar ett befordringsavtal har träffats, oavsett om befordran utförs av denne själv eller av en utförande transportör. För passagerare som bokar resor med Destination Gotland AB gäller att Destination Gotland AB är ansvarig som transportör och solidariskt tillsammans med utförande transportör om sådan anlitats.

Passagerare: Den person som befordras med fartyg enligt ett befordringsavtal eller som med transportörens samtycke medföljer fordon eller levande djur som omfattas av separat avtal om godsbefordran.

Resgods: Varje föremål eller fordon som befordras av transportören för passagerares räkning med undantag för levande djur och för föremål och fordon som befordras enligt certeparti, konossement eller annat dokument som främst avser godsbefordran.
Handresgods: Resgods som passageraren bär med sig, har i sin hytt eller på något annat sätt har i sin vård under resan, inbegripet i eller på sitt fordon.

SDR: Med SDR avses, i enlighet med sjölagen (22 kap. 3 §), de av Internationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna (Special Drawing Rights).

Sjöfartsolycka: Förlisning, sammanstötning, strandning, explosion, brand eller till följd av fel i fartyget.

3. BOKNINGSAVTAL

Bokningar för kommande resa gäller viss avgång men inte visst fartyg. Transportören har rätt att utföra transporten med eget fartyg eller med annat lämpligt fartyg. Om transportavtalet avser en bestämd person får den personen inte överlåta sin rätt enligt avtalet till någon annan. Sedan resan har påbörjats får överlåtelse inte ske även om avtalet inte avser en bestämd person.

 • Plats för passagerare och fordon bokas i förhand. Utan förhandsbeställning kan plats eller särskild plats ombord inte garanteras.
 • Bindande avtal ingås mellan passageraren och transportören genom bokningsbekräftelse utfärdad av transportören eller dess ombud förutsatt att betalning av resans pris görs inom föreskriven tid eller, om vederlag inte utgår, genom ombordstigning på fartyget eller incheckning i avgångsterminalen.
 • Passagerare får föra med sig resgods i skälig omfattning.
 • Om djur ska följa med passagerare ska detta anmälas vid bokning och vid incheckning. Detta gäller även om djuret under resan ska vara kvar i passagerarfordon.
 • Biljett eller bokningsbekräftelse ska visas vid incheckning i avgångsterminalen.

Ytterligare information erhålles vid bokning eller på begäran.

4. ANSVARSPERIOD

Transportörens terminaler är avsedda för kort uppställning/väntan inför ombordkörning/embarkering i avreseterminalen och för utfart/utpassering från ankomstterminalen. Transportörens ansvarsperiod för passagerare och resgods innefattar den tid som passagerare och resgods är ombord eller finns incheckad i transportörens terminal eller på annat sätt omhändertagits av transportören.

5. TRANSPORTÖRENS SKYLDIGHETER

Transportören ska se till att fartyget är sjövärdigt vilket innefattar att fartyget är betryggande bemannat, provianterat och utrustat så att passagerare och resgods kan transporteras skyndsamt och tryggt till bestämmelseorten. Transportören ska även i övrigt tillgodose passagerares bästa. Transportören har försäkring som täcker transportörens ansvar gentemot passagerare och andra. 

Rättigheter för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet behandlas särskilt (se klausul 11).

6. TRANSPORTÖRENS ANSVAR

6.1 HUVUDREGLER
Transportören är, enligt Atenförordningen och den svenska sjölagen, med vissa undantag ansvarig för skador som drabbar passagerare på grund av händelse under ansvarsperioden eller genom försening. Förutsättningarna för transportörens ansvar och bevisbördans placering skiljer sig beroende på skadeorsak och skadans karaktär. Viktiga huvudregler är följande.

6.1.1 Transportören är ansvarig för skada som uppstått som följd av dödsfall eller personskada som drabbat en passagerare till följd av sjöfartsolycka (se definition i klausul 2), i den mån skadan beträffande denna passagerare vid en och samma händelse inte överstiger 250 000 SDR, såvida inte transportören bevisar att olyckan

a) orsakades av krigshandling, fientligheter, inbördeskrig, uppror eller av naturhändelse av osedvanlig karaktär, som inte har kunnat undvikas och vars följder inte har kunnat förhindras, eller
b) i sin helhet har vållats av tredje man genom handling eller underlåtenhet med avsikt att orsaka skada.

Transportören är även ansvarig i den omfattning skadan överstiger den beloppsgräns som angivits ovan, om inte transportören visar att den händelse som orsakade skadan inte uppkom genom fel eller försummelse av transportören.

6.1.2 Transportören är ansvarig för skada som uppstått som följd av dödsfall eller personskada som drabbat en passagerare på grund av någon annan händelse än en sjöfartsolycka, om den händelse som orsakade skadan berodde på fel eller försummelse av transportören. Bevisbördan för fel eller försummelse ligger på käranden.

6.1.3 Transportören är ansvarig för skada som uppstått som en följd av förlust av eller skada på handresgods, om den händelse som orsakade skadan berodde på fel eller försummelse av transportören. Fel eller försummelse av transportören ska antas föreligga om skadan har vållats av en sjöfartsolycka.

6.1.4 Transportören är ansvarig för skada som uppstått som en följd av förlust av eller skada på annat resgods än handresgods, om inte transportören visar att den händelse som orsakade skadan inträffade utan fel eller försummelse av transportören.

6.2 ANSVARSREDUKTION, ANSVARSBORTFALL
Transportörens ansvar för skador som drabbar passagerare under ansvars-
perioden kan under vissa omständigheter, utöver vad som nämns i föregående klausul 6.1 reduceras eller helt falla bort.

6.2.1 PASSAGERARES VÅLLANDE ELLER MEDVÅLLANDE
Transportörens ansvar bortfaller helt eller delvis om transportören visar att skadan helt eller delvis uppstått genom skadelidande passagerares eget vållande eller medvållande.

6.2.2 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Följande maximibelopp gäller för transportörens skadeståndsansvar.

 • Personskada: 400 000 SDR för varje passagerare
 • Försening av passagerare:  4 150 SDR för varje passagerare
 • Handresgods: 2 250 SDR för varje passagerare
 • Värdesaker som transportören har tagit emot för säker förvaring: 6 750 SDR för varje passagerare
 • Fordon: 12 700 SDR för varje fordon
 • Annat resgods: 3 375 SDR för varje passagerare

Begränsningsbeloppen, gäller för varje resa. De avser inte ränta och rättegångskostnader som kan ersättas även om begränsningsbeloppet därmed överskrids. Vid grov vårdslöshet kan transportören mista sin rätt till ansvarsbegränsning.

6.2.3 SJÄLVRISKER
Transportören har rätt att från styrkt skadebelopp göra avdrag med följande belopp, som utgör passagerarens självrisk — för varje fordon som skadas 150 SDR, för varje annan resgodsskada 20 SDR och för skada på grund av försening 20 SDR.

6.2.4 GLOBALBEGRÄNSNING
Vid mycket omfattande haverier kan transportöransvaret reduceras genom sjölagens globalbegränsningsregler.

6.2.5 SÄRSKILT OM VÄRDESAKER
Transportören är skyldig att ersätta pengar, värdepapper, konstföremål eller andra värdesaker endast om transportören har tagit emot egendomen för säker förvaring och då med ansvaret begränsat enligt ovanstående klausul 6.2.2.

6.2.6 SÄRSKILT OM LEVANDE DJUR
Transportören är inte ansvarig för förlust av eller skada på levande djur som beror på de särskilda risker som är förenade med transporter. Om transportören efter skada visar att de personer som transportören ansvarar för har följt särskilda anvisningar, om sådana har lämnats beträffande djuren, och att förlusten eller skadan kan vara att hänföra till sådana risker som angetts i första stycket, är transportören inte ansvarig för förlusten eller skadan, såvida inte passageraren visar att förlusten eller skadan helt eller delvis har orsakats av fel eller försummelse av transportören eller någon som transportören svarar för.

6.2.7 SÄRSKILT OM FÖRSENINGAR
Om fartygets avgång från den ort där resan ska börja blir väsentligt fördröjd, har passageraren rätt att häva avtalet. Beträffande skyldigheten för transportören att betala ersättning till passageraren vid försening hänvisas till ”EU:s Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar” (länk anges i nedanstående klausul 11).

7. REKLAMATION, PRESKRIPTION

7.1 REKLAMATION
Passageraren ska skriftligen underrätta transportören

a) vid uppenbar skada på resgods 
i) i fråga om handresgods, före eller i samband med passagerarens ilandstigning, 
ii) i fråga om allt annat resgods, före eller i samband med dess utlämnande;
b) vid resgodsskada som inte är uppenbar, eller vid förlust av resgods, inom femton dagar från dagen för ilandstigningen eller resgodsets utlämnande alternativt från den tidpunkt då sådant utlämnande skulle ha ägt rum.

Om passageraren inte iakttar föreskrifterna i denna klausul ska hen antas ha mottagit resgodset i oskadat skick, såvida inte motsatsen bevisas.
Skriftlig underrättelse behöver inte lämnas om vid tiden för mottagandet resgodsets skick har varit föremål för gemensam besiktning eller inspektion.

7.2 PRESKRIPTION
Skadeståndskrav ska framföras till transportören inom skälig tid efter inträffad skada eller förlust.

Passagerares krav på skadeersättning för personskada eller försening preskriberas om talan inte väcks vid behörig domstol

 • inom två år från ilandstigningen eller,
 • om passageraren avlidit under transporten, inom två år från den dag ilandstigningen skulle ha ägt rum eller
 • om passageraren avlidit efter ilandstigningen, inom två år från
  dödsfallet men inte senare än tre år från ilandstigningen.
 • och för fordran på ersättning på grund av att resgods skadats, gått förlorat eller försenats vid sjötransport inom två år från dagen för ilandstigningen eller från den dag iland stigning skulle ha ägt rum om den dagen är senare.

8. PASSAGERARES SKYLDIGHETER, ORDNINGSREGLER

Passageraren är skyldig att följa föreskrifter och anvisningar om ordning och säkerhet under resan. Bestämmelserna i sjömanslagen (SFS 1973:282) 24, 53, och 54 §§ om undersökning med anledning av brott ombord och tvångsmedel mot besättningsmedlem är tillämpliga även i fråga om passagerare.

Om resgods kan medföra fara eller inte oväsentlig olägenhet för person eller egendom, eller om godset är ömtåligt eller kräver särskild vård, ska passagerare före resans början upplysa transportören om detta. Resgods av sådan beskaffenhet ska om möjligt märkas innan det tas ombord. Passagerare ska vid incheckning informera transportören om medfört djur.

Transportören har rätt att vägra passagerare att föra med sig resgods som kan medföra fara eller inte oväsentlig olägenhet för person eller egendom.
Har farligt eller för omgivningen besvärande resgods tagits ombord utan att transportören kände till dess beskaffenhet, får transportören vidta skäliga åtgärder såsom att föra i land, oskadliggöra eller förstöra det utan skyldighet att ersätta skadan. Detsamma gäller, om resgods, efter att ha tagits ombord med transportörens kännedom om dess beskaffenhet, visar sig medföra fara eller olägenhet för person eller egendom.

9. PASSAGERARES ANSVAR

Passagerare som inte följer gällande ordningsregler, eller som genom vårdslöshet orsakar skada på fartyget eller på annan egendom tillhörig transportören, eller förorsakar skadeståndsansvar för transportören, är ansvarig för kostnader som därigenom uppstår för transportören.

10. TVISTER

Tvister angående passagerarsjötransporter enligt transportvillkoren som inte lösts direkt mellan parterna kan avgörs av domstol med behörighet att hantera den aktuella tvisten. Fartygens geografiska verksamhet och trafikområde medför att sjörättsdomstolarna vid Stockholms eller Kalmars tingsrätter är behöriga för de flesta tvister som kan tänkas uppkomma mellan passagerare och Destination Gotland AB. 

Ett annat alternativ, som förutsätter överenskommelse mellan passagerare och transportörer, är att använda EU:s onlineplattform (ODR – online dispute resolution) för tvistlösning, Se länk som anges under nedanstående klausul 11.

11. EU-REGELVERK, SVENSKA LAGAR OCH LÄNKAR

Överenskomna bokningsvillkor utöver dessa.

Svensk lagtext nås genom att på nätet söka med hjälp av författningens SFS-beteckning: https://svenskforfattningssamling.se

 • Sjölag (SFS 1994:1009)
 • Sjömanslagen (SFS 1973:282)
 • Lag (SFS 1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden