Destination Gotland runs the routes Nynäshamn-Visby, Oskarshamn-Visby and Västervik-Visby. Below you can see the crossing times.

Nynäshamn - Visby – 3 tim 15 min

Oskarshamn - Visby – 2 tim 55 min

Västervik - Visby – 2 tim 30 min