Destination Gotland arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor. Inte minst anordnar företaget flera olika utbildningar varje år, såväl grundläggande säkerhetsutblidningar som fortbildningar, befälsutbildningar  mm. Se hela vårt utbud nedan.


Basic Safety, Grundläggande säkerhetsutbildning

Denna grundläggande säkerhetsutbildning syftar till att ge personal i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg kunskap om grundläggande säkerhet.

Kursen ger kunskap om överlevnadsteknik vid övergivande av fartyg, brand och brandbekämpning, att upprätthålla beredskapen vid en nödsituation samt om att vidta omedelbara sjukvårdsåtgärder på ett olycksområde. Till vårt förfogande har vi godkänt brandfält enligt kraven i TSFS 2013:47 Bilaga 13 och 14. Kursen omfattar vad som anges i STCW 2010 regel VI/1.2.

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen.Certifikatets giltighetstid är 5 år från utfärdandedatum.

Kurslängd: 5 dagar
Kursort: Visby
Antagningskrav: Godkänt giltigt läkarintyg för sjöpersonal enligt STCW 2010 manila amendments
Kostnad: 9.000:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår under kursen.

 

Basic Safety, grundläggande säkerhetsutbildning fortbildning

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning.

Kurslängd: 2 dagar
Antagningskrav:
-Certifikat i grundläggande säkerhetsutbildning alt kursintyg, ej äldre än 5 år.
-3 månaders sjötid de senaste 5 åren
Kostnad: 7.500:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår under kursen.

 

Advanced Firefighting, avancerad brandbekämpning

Grundkurs i avancerad brandbekämpning riktar sig till sjöpersonal i ledningsbefattning ombord. T ex rökdykarledare, stf rökdykarledare och brandchef samt övrigt befäl inom däcks och maskinavdelningarna.

Utbildningen blandar teori och praktik med inriktning på ledande funktion enligt STCW 2010 regel VI/3.

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighetstid är 5 år från utfärdandedatum.

Kurslängd: 3 dagar
Kursort: Visby
Antagningskrav: Giltigt grundläggande säkerhetsutbildning/Basic Safety certifikat.
Kostnad: 7.500:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår under kursen.

 

Advanced Firefighting,/avancerad brandbekämpning, fortbildning

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning.

Kurslängd: 2 dagar
Kursort: Visby
Antagningskrav:
- Certifikat i avancerad brandbekämpning.
- 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren
Kostnad: 4.900:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår under kursen.

 

Proficiency in survivalcrafts and rescueboats, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Grundkurs i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar riktar sig till personer i säkerhetsorganisation på fartyg som har till uppgift att handa dessa.

Fokus ligger på manövrering, sjösättning, livräddning, blandat teori och praktik i enlighet med STCW 2010 A-VI/2-1

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighet är 5 år.

Kurslängd: 2 dagar
Kursort: Visby
Antagningskrav:
- Sjömannen får ej vara yngre än 18 år.
- 6 månaders sjötid.
Kostnad: 2.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår.

 

Proficiency in survivalcrafts and rescueboats, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. Fortbildning

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning

Kurslängd: 1,5 dag
Kursort: Visby
Inträdeskrav:
- Certifikat i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
- 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren
Kostnad: 1.500 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår. 

 

Fortbildningspaket Befäl

Ingående fortbildningskurser är: grundläggande säkerhet, avancerad brandbekämpning samt räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

Denna utbildningsform riktar sig främst till personer i befälsbefattning inom avdelningarna däck och maskin i syfte att kunna ge en heltäckande STCW 2010 manila amendements utbildning.

Brandutbildningen i Grundläggande säkerhetsutbildning återfinns till stor del i Advanced Firefighting fast med den skillnaden att man lägger stor del på själva ledningsfunktionen vid insats. Vi kan därför kombinera de båda och på så vis korta ner utbildningstiden.

Många moment i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster återfinns även det i grundläggande säkerhetsutbildning, vi har därför i denna kursplan till stor del fokuserat på de praktiska momenten ingående i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster.

Kurslängd: 4 dagar
Kursort: Visby
Inträdeskrav:
- Giltiga certifikat i Grundläggande säkerhet, Avancerad brandbekämpning samt Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.
- 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren
Kostnad: 14.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår samtliga dagar.

 

Fortbildningspaket Manskap

Fortbildningspaket manskap är en sammanslagning av fortbildning i grundläggande säkerhet samt fortbildning i beredskapsbåtar och räddningsfarkoster.

Kurslängd: 3 dagar
Kursort: Visby
Inträdeskrav:
- Giltiga certifikat i Grundläggande säkerhet samt räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.
- 3 månaders relevant sjötid de senaste 5 åren.
Kostnad: 9.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår samtliga dagar.

 

FRB, snabba beredskapsbåtar

Utbildning för snabba beredskapsbåtar, FRB riktar sig till personal som handhar eller har till uppgift att bemanna FRB båt ombord på fartyg utrustad med sådan.
STCW A-VI/2-2

Kursen blandar teori och praktik med störst fokus på det praktiska handhavandet.
Vi har till utbildningen 2 st FRB att tillgå. En med vattenjetdrivning och en med utombordsmotor. Båda är SOLAS godkända.

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighet är 5 år.

Kurslängd 2 dagar
Kursort: Visby
Inträdeskrav: Certifikat i Beredskapsbåtar och räddningsfarkoster
Kostnad: 8.000 SEK exkl.moms. Lunch och fika ingår.

 

FRB, snabba beredskapsbåtar, Fortbildning

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå fortbildning

Kurslängd: 1 dag
Kursort: Visby
Inträdeskrav:
- Certifikat i snabba beredskapsbåtar
- 3 månaders relevant tjänstgöring de senaste 5 åren.
Kostnad: 3.000:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår.

 

Medical first Aid

Utbildningen vänder sig till samtligt befäl på däck och i maskin samt till personal ingående i samaritgrupp i säkerhetsbesättning ombord på fartyg. Kursen omfattar vad som anges i STCW 2010 regel VI/4-1

Målet med utbildningen är att efter genomgången kurs kunna vidta omedelbara åtgärder när en olycka eller annan medicinsk nödsituation ge drabbade hjälp enligt principen L-ABCDE, samt vid hjärtstopp kunna utföra hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

I utbildningen ingår att kunna hantera och ha kännedom att administrera läkemedel, hantera halv-/hel automatisk hjärtstartare för att kunna skapa bättre förutsättning för att rädda liv.

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen.

Kurslängd: 3 dagar
Kursort: Visby
Kostnad: 8.000 SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår. 

 

Medical Care, sjukvårdare ombord

Riktar sig till den som skall tjänstgöra som ansvarig för sjukvården ombord på fartyg. Antingen som befälhavare eller den han/hon utser.

Utbildningen hålls under 5 dagar, blandat teori och praktik. Utöver detta tillkommer 2 dagars praktik på lämplig sjukvårdsinrättning.

Kursen omfattar vad som anges i STCW 2010 regel VI/4-2

Genomgången godkänd utbildning ligger till grund för certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen. Certifikatets giltighet är 5 år.

Kurslängd: 5+2 dagar
Kursort: Visby
Kostnad: 12.000:- SEK exkl moms. Lunch och fika ingår under kursen.

 

Medical Care, sjukvårdare ombord, Fortbildning

Vid förnyelse av certifikat måste man genomgå en fortbildningskurs.

Kurslängd: 3+2. Teori samt praktik
Kursort: Visby
Inträdeskrav:
- Certifikat som sjukvårdare ombord.
Kostnad: 9.000:- SEK exkl. moms. Lunch och fika ingår.